Градови

Моментални вредности

11.07.2020 во 12:00:00

Град Моментална температура Време Влага Насока на ветер Брзина на ветер Воздушен притисок