Градови

Моментални вредности

26.02.2021 во 03:00:00

Град Моментална температура Време Влага Насока на ветер Брзина на ветер Воздушен притисок