Градови

Моментални вредности

20.09.2020 во 18:00:00

Град Моментална температура Време Влага Насока на ветер Брзина на ветер Воздушен притисок