Градови

Моментални вредности

03.12.2020 во 13:00:00

Град Моментална температура Време Влага Насока на ветер Брзина на ветер Воздушен притисок