Градови

Моментални вредности

18.07.2019 во 10:00:00

Град Моментална температура Време Влага Насока на ветер Брзина на ветер Воздушен притисок