Градови

Моментални вредности

10.05.2021 во 08:00:00

Град Моментална температура Време Влага Насока на ветер Брзина на ветер Воздушен притисок