Градови

Моментални вредности

29.03.2020 во 09:00:00

Град Моментална температура Време Влага Насока на ветер Брзина на ветер Воздушен притисок