Градови

Моментални вредности

29.01.2020 во 10:00:00

Град Моментална температура Време Влага Насока на ветер Брзина на ветер Воздушен притисок